Page 30 - Imasaf Marmitte
P. 30

FIAT
BRAVO 1.6 16V/100 16V  8/’95>
Motor type: 182A4000
25.51.SA
25.51.RA
O 90
OO 76
BRAVO 1.8 16V/115 16V
Motor type: 182A2000
8/’95>
25.52.PA
25.52.RA
O 90
25.52.SA
OO 76
OO 90
BRAVO 2.0 20V HGT (110 kW/150 CV) 8/’95>
Motor type: 182A1000
25.53.RA
O 90
25.53.SA
OO 76
30


   28   29   30   31   32